Republic of Cyprus Emblem

Αίτηση για παροχή επιδότησης ενοικίου στους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία που έχουν εξασφαλίσει καθεστώς Προσωρινής ΠροστασίαςΑίτηση για παροχή επιδότησης ενοικίου στους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία που έχουν εξασφαλίσει καθεστώς Προσωρινής Προστασίας

Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τα κριτήρια και υπόλοιπες πληροφορίες για την παροχή επιδότησης ενοικίου πριν συμπληρώσετε την αίτηση

1. Δικαιούχοι – Κριτήρια
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι εκτοπίστηκαν από την Ουκρανία, από ή μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διέμεναν από την ημερομηνία άφιξης τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνεχίζουν να διαμένουν σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα που τους έχει υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν έχουν εξασφαλίσει άλλο χώρο διαμονής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης όσοι εκτοπίστηκαν από την Ουκρανία, από ή μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν εξασφαλίσει άλλο χώρο διαμονής από την ημερομηνία άφιξης τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσοι έχουν εξασφαλίσει άλλο χώρο διαμονής δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

2. Πληροφορίες προς τους αιτητές:
Παροχή οικονομικής βοήθειας για την εξασφάλιση καταλύματος σύμφωνα με τον Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο Ν. 109 (Ι)/ 2014. Η επιδότηση ενοικίου είναι ανάλογη με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, την επαρχία διαμονής και τη συγκατοίκηση των αιτούντων με άλλα πρόσωπα όπως περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ως η αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης του Σχεδίου Επιδότησης Ενοικίου, διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της αίτησης για επιδότηση ενοικίου εάν δεν είναι ορθά ή πλήρως συμπληρωμένη.


3. Αποδεικτικά έγγραφα για παροχή ενοικίου
3.1 Αντίγραφο άδειας προσωρινής προστασίας που εκδίδεται από το Υπουργείο (κλικ εδώ για δείγμα)
3.2 Αντίγραφο έγκυρης σε ισχύ σύμβασης ενοικίασης κατοικίας (κλικ εδώ για δείγμα)
    i. Χαρτοσήμανση για σύμβαση συνολικής αξίας πέραν των €5.000
    ii. Υπογραφές από τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή)
    iii. Υπογραφές από δύο μάρτυρες (Αριθμός ταυτότητας και Ονοματεπώνυμο)
    iv. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας)
3.3 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας της ενοικιαζόμενης οικίας στο όνομα του/της ιδιοκτήτη/τρίας ή διαχειριστή της οικίας. (κλικ εδώ για δείγμα)
3.4 Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της ενοικιαζόμενης κατοικίας από την Αρχή Ηλεκτρισμού (κλικ εδώ για δείγμα)
3.5 Αντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενης κατοικίας (κλικ εδώ για δείγμα) / Αρ. εγγραφής Εταιρείας (όπου ο ιδιοκτήτης είναι Νομικό Πρόσωπο) (κλικ εδώ για δείγμα) και πιστοποιητικό διευθυντών & Γραμματέα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (κλικ εδώ για δείγμα)
3.6 Αντίγραφο διεθνούς λογαριασμού ΙΒΑΝ Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος στην Κυπριακή Δημοκρατίας του/της ιδιοκτήτη/τριας της ενοικιαζόμενης κατοικίας (κλικ εδώ για δείγμα)
3.7 Βεβαίωση από το ξενοδοχείο που διαμένετε με στοιχεία ταυτοποίησης και ημερομηνίες εισόδου και αποχώρησης για τον αιτητή, σύζυγο (όπου ισχύει), άγαμων τέκνων και άλλων μελών. (κλικ εδώ για δείγμα)

4. Καταβολή παροχής ενοικίου
Καταβάλλεται απευθείας μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας. Σε περίπτωση που το μηνιαίο ποσό του ενοικίου, όπως αυτό προκύπτει από τη σύμβαση ενοικίασης, είναι μικρότερο από το μηνιαίο ποσό που ορίζεται και υπολογίζεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία, το ποσό που καταβάλλεται είναι το ποσό της σύμβασης.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι, θα υπάρχει η δυνατότητα εάν και εφόσον απαιτείται από τον ιδιοκτήτη, η καταβολή προκαταβολής ενοικίου για περίοδο ενός μηνός.
Η παροχή επιδόματος ενοικίου καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη εφόσον υποβληθεί στην Υπηρεσία έγκυρη σύμβαση και πιστοποιητικό ΙΒΑΝ Ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενης κατοικίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της, το ποσό του ενοικίου καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που η σύμβαση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

5. Μέγιστο επιχορηγούμενο ενοίκιο – ενδεικτικός πίνακας

Αριθμός μελών νοικοκυριού
Μέγιστο Επιχορηγούμενο Ενοίκιο
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος/Αμμόχωστος
1
€ 223,30
€ 242,55
€ 192,50
€ 161,70
2-3
€ 324,80
€ 352,80
€ 280
€ 235,20
4 και άνω
€ 406
€ 441
€ 350
€ 294

6. Σύμβαση ενοικίασης κατοικίας – τι να προσέξετε
Είναι πολύ σημαντικό, προτού υπογράψετε μια σύμβαση μίσθωσης να εξετάσετε προσεκτικά τους όρους της συμφωνίας.
Παρόλο που αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να φαίνονται απλές, απλές συμφωνίες μιας σελίδας, υπογράφοντας οποιαδήποτε συμφωνία δεσμεύεστε με τους όρους της αλλά και με όρους που μπορεί να μην είναι ρητά γραμμένα στη συμφωνία αλλά υπονοούνται από το νόμο.
Πριν υπογράψετε τη σύμβαση ενοικίασης ως ενοικιαστής, είναι σημαντικό να διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
  · Επιθεώρηση της οικίας εάν ικανοποιεί τις ανάγκες σας
  · Καταγραφή εξοπλισμού στην κατοικία
  · τη διάρκεια της μίσθωσης
  · παράτασης χρονικής περιόδου ενοικίασης
  · μηνιαίο ποσό ενοικίου και τρόπος καταβολής
  · τερματισμός συμφωνίας
  · καταβολή εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
  · κοινόχρηστα έξοδα
  · εάν ο ιδιοκτήτης μπορεί να αυξήσει το ενοίκιο μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης
  · διευκρίνιση για τις επισκευές της κατοικίας
  · υποχρεώσεις ενοικιαστή
  · υποχρεώσεις ιδιοκτήτη
  · θέματα που αφορούν ζημιές / φθορές
  · παράδοση κατοικίας σε καλή κατάσταση ως αρχικά είχε ενοικιαστεί
  · απαγόρευση χρήσης της κατοικίας για άλλο σκοπό

7. Περίοδος καταβολής επιδότησης ενοικίου
Μέχρι τις 4/3/2025.

8. Ακύρωση ή τερματισμός σύμβασης ενοικίου
Σε περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού σύμβασης ενοικίου από μέρους σας πριν την λήξη της σύμβασης, οφείλετε να ενημερώσετε τον ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας σύμφωνα με τον όρο της σύμβασης σας με στόχο την αμοιβαία λύση ή διακανονισμό.

Επιπλέον, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία για την μετακίνηση σας σε άλλη κατοικία το αργότερο εντός 15 ημερών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ukrainerentsubsidy@wbas.gov.cy αναφέροντας τον αρ. ARC προσωρινής προστασίας με την ακριβή ημερομηνία ακύρωσης ή τερματισμού .

9. Τήρηση όρων συμφωνίας ενοικίασης ενοικιαστή και ιδιοκτήτη
Υπενθυμίζεται ότι, οφείλετε να τηρείτε τους όρους της σύμβασης ενοικίασης σας σχετικά με την κατάσταση της ενοικιαζόμενης κατοικίας. Οποιεσδήποτε αξιώσεις για ζημιές δεν θα ικανοποιούνται από την Υπηρεσία.

10. Οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης
Παρακαλώ όπως διαβάσετε πολύ προσεκτικά τα πιο κάτω προτού αρχίσετε την συμπλήρωση της Αίτησης Επιδότησης Ενοικίου:
1. Ο αιτητής / αιτήτρια πριν από την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να μεριμνήσει όπως έχει στην κατοχή του σε ηλεκτρονική μορφή (PDF File / jpg) τα απαραίτητα έγγραφα ως το σημείο 3 πιο πάνω.
2. Ο αιτητής / αιτήτρια αφού πατήσει την ένδειξη «Προχωρήστε στην Αίτηση» θα αρχίσει την συμπλήρωση. Στο τέλος της αίτησης θα του/της ζητηθεί να ανεβάσει (uploading) τα πιο πάνω απαραίτητα έγγραφα.
3. Στη συνέχεια αφού ο αιτητής / αιτήτρια συμπληρώσει την αίτηση θα του/της ζητηθεί να αποδεχτεί τις υπεύθυνες δηλώσεις.
4. Αφού ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία θα πατήσει την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ».

11. Εξυπηρέτηση του κοινού
Μέσω του παγκύπριου αριθμού 1450, για κλήσεις εντός Κύπρου (χωρίς χρέωση)

Προχωρήστε στην Αίτηση
Back To Top