Republic of Cyprus Emblem

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6.11.2023


Ο Υπουργός Εσωτερικών, ως ο αρμόδιος Υπουργός, με βάση τις διατάξεις των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) Κανονισμών του 1973 και 2003, καλεί όσες/όσους ενδιαφέρονται για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Πολεοδομικού Συμβουλίου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το «Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στον σύνδεσμο gnomodotiko.gov.cy από τις 6 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Οι θέσεις για τις οποίες μπορεί κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον για διορισμό αφορούν σε, μία θέση Προέδρου, μία θέση Αντιπροέδρου και δύο θέσεις Μελών Διευκρινίζεται ότι, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν εμπλέκεται στη διαδικασία διορισμού όσον αφορά τις θέσεις των πιο κάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αφού, με βάση την οικία νομοθεσία τα υπόλοιπα Μέλη αποτελούνται από:
  - τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμιων Κύπρου ή εκπρόσωπό του,
  - τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εκπρόσωπό του εκ των αιρετών μελών της Ένωσης,
  - τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ή εκπρόσωπό του, εκ των αιρετών μελών του Επιμελητηρίου,
  - τους Γενικούς Διευθυντές, ή εκπρόσωπο τους, των Υπουργείων, Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
  - τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή εκπρόσωπό του.
  - τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπό του.. Τα πρόσωπα που θα διοριστούν, θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, με γνώση σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αποστολής και των όρων εντολής του, όπως αυτά καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/6/2023, και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου (Ν. 149/1988), καθώς και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) Κανονισμών του 1973 και 2003, θα αξιολογήσει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και θα ετοιμάσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων, τον οποίο θα αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο κατάλογος, θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις, νοουμένου ότι θα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων που θα κριθούν κατάλληλοι. Τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η θητεία των προσώπων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις θα αρχίζει από τις 31/01/2024. Η περίοδος θητείας των προσώπων που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις, θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 4(δ) του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες.

Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Κριτήρια και Προϋποθέσεις

Ø Κάθε πολίτης, δύναται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλει το ενδιαφέρον του για να διοριστεί σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου προσώπου δημοσίου δικαίου.

Ø Κατά τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπ’ όψιν:

(Α) τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 1988 (149/1988),δηλαδή, για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να ισχύει ότι:

   (1) Πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για διορισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3(2)(α), δηλαδή:

    · εντιμότητα, κύρος και ακεραιότητα,

    · ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία,

    · κοινωνική δράση και προσφορά, σε σχέση με τη φύση και την αποστολή του Πολεοδομικού Συμβουλίου.


   (2) Δεν παρουσιάζει κώλυμα για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Α και το άρθρο 4 (α). Δηλαδή, δεν διορίζεται πρόσωπο που:

    · έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο,

    · έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο,

    · προκειμένου περί άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εκτός και αν αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του,

    · δεν έχει εκπληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο, που αφορούν οφειλές προς οποιοδήποτε υπουργείο ή τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τα τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους,


     Επίσης, δεν είναι δυνατός ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στο διοικητικό συμβούλιο του Πολεοδομικού Συμβουλίου, εάν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως διοριστεί για δύο θητείες, συνεχόμενες ή μη, σε διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός αν η προηγούμενη συνολική θητεία του δεν υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες και δεν έχει μεσολαβήσει ιδιόγραφη παραίτηση εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που έχει υπηρετήσει για συνολική θητεία 60 μηνών, μπορεί να διοριστεί για ακόμα δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο δεν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν, νοουμένου ότι έχει μεσολαβήσει περίοδος εξήντα (60) μηνών από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας του.
   (3) Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Β, δηλαδή:

    · δεν πρέπει, είτε το ίδιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του, να ασχολείται επαγγελματικά ή να κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου του Πολεοδομικού Συμβουλίου, ή να έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Πολεοδομικού Συμβουλίου,

    · δεν πρέπει να κατέχει το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή κοινοτάρχη μη κατεχόμενης κοινότητας ή προέδρου σχολικής εφορίας μη κατεχόμενου δήμου ή μη κατεχόμενης κοινότητας, εκτός εάν παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό.

(Β) τις διατάξεις του Κανονισμού 5(α) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) Κανονισμών του 1973 και 2003, δηλαδή:

“…….πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, με γνώση σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης.”

(Γ) τα πιο κάτω κριτήρια (με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/06/2023 που αφορά στη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου):

   · Συμμετοχή, κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών.

   · Συμμετοχή ατόμων των οποίων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Πολεοδομικού Συμβουλίου.

   · Κανείς εκ των προτεινόμενων έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα του Πολεοδομικού Συμβουλίου (αυτό διασφαλίζεται με βάση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις, η/ο ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να αποτείνεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22602880 και 22408184.