Republic of Cyprus Emblem

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ)

6.11.2023


Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως η αρμόδια Υπουργός με βάση τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 2023, καλεί όσες/όσους ενδιαφέρονται για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το «Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στον σύνδεσμο gnomodotiko.gov.cy από τις 6 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Α. αφορούν σε, μία θέση Προέδρου, μία θέση Αντιπροέδρου και 7 θέσεις Μελών. Τα πρόσωπα που θα διοριστούν, θα πρέπει να κατέχουν διοικητική πείρα ή ικανότητα για τον αθλητισμό. Ενδιαφέρον μπορεί να εκδηλωθεί για πέραν της μίας θέσεως χρησιμοποιώντας το ίδιο ηλεκτρονικό έντυπο.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αποστολής και των όρων εντολής του, όπως αυτά καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/6/2023, και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου (Ν. 149/1988), καθώς και των προνοιών των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων του 1969 έως 2023, θα αξιολογήσει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και θα ετοιμάσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων, τον οποίο θα αποστείλει στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο κατάλογος, θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις, νοουμένου ότι θα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων που θα κριθούν κατάλληλοι. Τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η θητεία των προσώπων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις, θα αρχίζει από τις 30/01/2024. Η περίοδος θητείας των προσώπων που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις, θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 4(δ) του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες.

Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Ø Κάθε πολίτης δύναται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλει το ενδιαφέρον του για να διοριστεί σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου προσώπου δημοσίου δικαίου.

Ø Κατά τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπ’ όψιν:

(Α) τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 1988 (149/1988), δηλαδή, για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να ισχύει ότι:

   (1) Πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για διορισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3(2)(α), δηλαδή:

    · εντιμότητα, κύρος και ακεραιότητα,

    · ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία,

    · κοινωνική δράση και προσφορά, σε σχέση με τη φύση και την αποστολή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.


   (2) Δεν παρουσιάζει κώλυμα για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Α και το άρθρο 4 (α). Δηλαδή, δεν διορίζεται πρόσωπο που:

    · έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο,

    · έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο,

    · κατά τα τελευταία επτά (7) έτη που προηγούνται του διορισμού έχει υπηρετήσει στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως γενικός διευθυντής ή διευθυντής τμήματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

    · προκειμένου περί άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εκτός και αν αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του,

    · δεν έχει εκπληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο, που αφορούν οφειλές προς οποιοδήποτε υπουργείο ή τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τα τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους,


     Επίσης, δεν είναι δυνατός ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στο διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εάν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως διοριστεί για δύο θητείες, συνεχόμενες ή μη, σε διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός αν η προηγούμενη συνολική θητεία του δεν υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες και δεν έχει μεσολαβήσει ιδιόγραφη παραίτηση εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που έχει υπηρετήσει για συνολική θητεία 60 μηνών, μπορεί να διοριστεί για ακόμα δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο δεν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν, νοουμένου ότι έχει μεσολαβήσει περίοδος εξήντα (60) μηνών από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας του.
   (3) Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Β, δηλαδή:

    · δεν πρέπει, είτε το ίδιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του, να ασχολείται επαγγελματικά ή να κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ή να έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

    · δεν πρέπει να κατέχει το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή κοινοτάρχη μη κατεχόμενης κοινότητας ή προέδρου σχολικής εφορίας μη κατεχόμενου δήμου ή μη κατεχόμενης κοινότητας, εκτός εάν παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό.


(Β) τις πρόνοιες των άρθρων 4(1) και 4(2) των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 έως 2023, δηλαδή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του κατέχουν διοικητική πείρα ή ικανότητες στον αθλητισμό.

Πρόσωπο το οποίο είναι Πρόεδρος ή Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής που σχετίζεται με τη διοίκηση οποιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου δεν μπορεί να διοριστεί στις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

(Γ) τα πιο κάτω κριτήρια (με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/06/2023 που αφορά στη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου):

    · Συμμετοχή, κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών.

    · Συμμετοχή ατόμων των οποίων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

    · Κανείς εκ των προτεινόμενων έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (αυτό διασφαλίζεται με βάση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22602880 και 22806333.