Republic of Cyprus Emblem

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΗ περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ
παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ)

22/11/23

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως ο αρμόδιος Υπουργός, με βάση τον περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμο του 2022 (140(I)/2022), καλεί όσες/όσους ενδιαφέρονται για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το «Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στον σύνδεσμο gnomodotiko.gov.cy από τις 22/11/2023 ώρα 14:00 μέχρι και τις 06/12/2023 και ώρα 14:00.

Οι θέσεις για τις οποίες μπορεί κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον για διορισμό αφορούν σε, μία θέση Προέδρου, μία θέση Αντιπροέδρου και 5 θέσεις Μελών Διευκρινίζεται ότι, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν εμπλέκεται στη διαδικασία διορισμού όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ αφού, με βάση την οικεία νομοθεσία:
  · Σε μία θέση μέλους διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
  · Σε μία θέση μέλους διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
. Ενδιαφέρον μπορεί να εκδηλωθεί για πέραν της μίας θέσεως χρησιμοποιώντας το ίδιο ηλεκτρονικό έντυπο.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αποστολής και των όρων εντολής του, όπως αυτά καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/6/2023, και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου (Ν. 149/1988), καθώς και των προνοιών του περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμου του 2022 (140(I)/2022), θα αξιολογήσει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και θα ετοιμάσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων, τον οποίο θα αποστείλει στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ο κατάλογος, θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις, νοουμένου ότι θα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων που θα κριθούν κατάλληλοι. Τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η ημερομηνία έναρξης της θητείας των προσώπων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις, θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε μελλοντική συνεδρία του, στο πλαίσιο της οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και την περίοδο της θητείας των προσώπων που θα διοριστούν, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4(δ) του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες.

Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.Κριτήρια και Προϋποθέσεις

Ø Κάθε πολίτης, δύναται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλει το ενδιαφέρον του για να διοριστεί σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου προσώπου δημοσίου δικαίου.

Ø Κατά τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπ’ όψιν:

(Α) τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 1988 (149/1988),δηλαδή, για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να ισχύει ότι:

   (1) Πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για διορισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3(2)(α), δηλαδή:

    · εντιμότητα, κύρος και ακεραιότητα,

    · ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία,

    · κοινωνική δράση και προσφορά, σε σχέση με τη φύση και την αποστολή της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.


   (2) Δεν παρουσιάζει κώλυμα για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Α και το άρθρο 4 (α). Δηλαδή, δεν διορίζεται πρόσωπο που:

    · έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο,

    · έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο,

    · κατά τα τελευταία επτά (7) έτη που προηγούνται του διορισμού έχει υπηρετήσει στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ως γενικός διευθυντής ή διευθυντής τμήματος του εν λόγω Συμβουλίου,

    · προκειμένου περί άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εκτός και αν αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του,

    · δεν έχει εκπληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο, που αφορούν οφειλές προς οποιοδήποτε υπουργείο ή τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τα τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους,


     Επίσης, δεν είναι δυνατός ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στο διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, εάν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως διοριστεί για δύο θητείες, συνεχόμενες ή μη, σε διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός αν η προηγούμενη συνολική θητεία του δεν υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες και δεν έχει μεσολαβήσει ιδιόγραφη παραίτηση εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που έχει υπηρετήσει για συνολική θητεία 60 μηνών, μπορεί να διοριστεί για ακόμα δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο δεν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν, νοουμένου ότι έχει μεσολαβήσει περίοδος εξήντα (60) μηνών από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας του.
   (3) Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Β, δηλαδή:

    · δεν πρέπει, είτε το ίδιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του, να ασχολείται επαγγελματικά ή να κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, ή να έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου,

    · δεν πρέπει να κατέχει το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή κοινοτάρχη μη κατεχόμενης κοινότητας ή προέδρου σχολικής εφορίας μη κατεχόμενου δήμου ή μη κατεχόμενης κοινότητας, εκτός εάν παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό.

(B) τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμου του 2022 (140(I)/2022), δηλαδή,

9.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, για ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων, σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή να έχουν επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο που σχετίζεται με τις ασκούμενες από τη ΔΕΦΑ αρμοδιότητες.

   (β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α), ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται τον άμεσο τερματισμό του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-


  (α) ο όρος «συμφέρον» σημαίνει οποιοδήποτε δυνητικό ή υπαρκτό όφελος για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή το μέλος ή για συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα∙ και

  (β) ο όρος «συνδεδεμένα πρόσωπα» περιλαμβάνει-

  (i) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού∙

  (ii) εταιρεία στην οποία ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση∙ και

  (iii) πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου.


(Γ) τα πιο κάτω κριτήρια (με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/06/2023 που αφορά στη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου):
   · Συμμετοχή, κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών.

   · Συμμετοχή ατόμων των οποίων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.

   · Κανείς εκ των προτεινόμενων έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (αυτό διασφαλίζεται με βάση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις, η/ο ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να αποτείνεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22602880 και 22867280.


Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ
παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.


fa